Project Agribase

Het project is in mei 2011 afgerond met de volgende resultaten:

- Het project Agribase en de visie die daaraan ten grondslag heeft gelegen hebben eenbijdrage geleverd aan de groeiende belangstelling voor het thema registratie en het
gebruik van locatiespecifieke gegevens rondom het akkerbouwbedrijf. Het project is
bekend bij relevante en belangrijke partijen in de akkerbouw en is tevens door een
deskundige instelling als de European Space Agency erkend als innovatief en kansrijk
concept (Regional Winner 2008 ESNC).

- In het project is de technische haalbaarheid van het beoogde handsfree
registratiesysteem aangetoond. De economische perspectieven van het project Agribase
voor de akkerbouwer zijn evident. Het concept bestaat in feite uit twee elkaar
versterkende hoofdcomponenten die echter wel los van elkaar kunnen bestaan:
handsfree registratie in het veld en een dataservice die lokatiespecifieke gegevens
rondom het akkerbouwproces op een adequate, toegankelijke en efficiente manier bij
elkaar brengt.
De verwachte voordelen van het onderdeel handsfree registratie liggen op het gebied
van:
 

- Besparing van kostbare en onplezierige administratietijd
- Gemak, want handsfree en gekoppeld aan de Agribase
- Betrouwbare en actuele gegevens, goed voor:

o People (transparantie, license to farm)
o Planet (inzicht in verbruik middelen)
o Profit (meten = weten)
 

Ons concept is geschikt voor alle merken en typen machines en trekkers en brengt als
belangrijk voordeel met zich mee dat het ook de belangrijke voorbereidende handeling
van het selecteren en afwegen van het middel automatiseert.
De verwachte voordelen van de dataservice, die op efficiente wijze geodata van de boer
opslaat en ontsluit, al dan niet in combinatie met gegevens van andere externe bronnen,
zijn:

- Gemak: een overzichtelijk centraal punt met eenvoudige toegang en beheer tot al
zijn gegevens
- Ontzorging: veilige en professionele opslag voor langere tijd, probleemloze
uitwisseling met andere telers en stakeholders
- Kennistoename: door gegevens van verschillende bronnen over meerdere jaren te
combineren en te analyseren, kunnen telers hun bedrijfsvoering efficienter en
duurzamer maken
- Eigendom: teler is aan het stuur en bepaalt wie in welke mate gegevens mag
gebruiken
- Samenwerking is mogelijk op basis van vergelijkbare en betrouwbare gegevens
- Extra opbrengsten: telers kunnen profiteren van de waarde van de (gezamenlijke)
gegevens in de AgriBase

De projectdeelnemers zijn graag bereid de opgedane kennis en ervaringen te delen met
geinteresseerde partijen t.b.v. toekomstige ontwikkelingen op het gebied van registratie en
precisielandbouw.